Formació | Comunicació | Coaching  Barcelona

Coaching barcelona
 

Identificar reptes

motivacions de fons

Objectius i metodologia

 

Aquest curs està dissenyat perquè els seus participants puguin:

 

• Identificar allò que empeny a mobilitzar els recursos de cada participant i trobar com poden enfortir les seves motivacions.

 

• Reconèixer el potencial i els recursos de cada participant.

 

• Crear un pla d'acció per a posar en funcionament els reptes que vol acomplir el participant. Aquest pla, una vegada realitzat, serà revisat en l’última sessió amb la finalitat d'observar què ha funcionat, què ha suposat i què pot ser millorat per al benestar i satisfacció del participant.

 

Aquest és un curs basat en tècniques del coaching aplicat i altres tècniques experiencials: Indagació apreciativa (Appreciative Inquiry), PNL, DBM, pensament lateral i sociologia aplicada. Es combinen diferents metodologies amb la finalitat de facilitar un acompanyament professional que facilita que les persones o organitzacions aprenguin i creïn des de si mateixes per aconseguir els seus propis objectius.

 

Estructura del programa

 

Mitjançant aquest programa de 5 mòduls, es proposa als participants que practiquin models d'aprenentatge experiencial amb la finalitat d'apropar-se a la gestió del canvi.

 

El taller es realitzarà en 5 sessions.

 

Programació dels blocs de treball

 

1. Introducció a la metodologia, el perquè i el per a què del canvi al repte, tipus de repte i comunicació.

 

2. Reptes del participant i informació derivada. Emocions associades al desenvolupament de les seves fonts motivacionals.

Exploració de l'estructura motivacional de cada participant. Patrons emocionals associats. Reconeixement dels reptes: del que és negatiu al que és positiu.

 

3. Liderar reptes o ser líder dels propis reptes. Identificació de recursos i dificultats. Com et motives? Exercici sobre el lideratge i seguiment per reconèixer recursos i potencialitats que ajudin a afrontar els reptes. Clarificació d'un repte a treballar i de les motivacions associades per a realitzar-lo.

 

4. Pla d'acció sobre el repte escollit: Creació d'un pla d'acció.

 

5. Revisió del que s'ha aconseguit i de les dificultats observades. Remodelat de les dificultats para a convertir-ho en un nou pla de millores. Revisió sobre el curs i sobre el pla d'acció. Què ha funcionat? Amb quines dificultats t'has trobat? Aplicació d'eines de polaritat i observació sobre les qualitats a potenciar en l'estructura motivacional del participant. De la dificultat a l'aprenentatge, de l'aprenentatge a la posada en funcionament de nous reptes.